Gelukkig
Hand
 1. Overeenkomstig de artikelen L.121-18 e.v. van het Wetboek van de consumentenrechten (hier beschikbaar), beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de ontvangst van het laatste op de Site bestelde Product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij daarvoor een reden of een boete hoeft te betalen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in ontvangst neemt.
 2. Om zijn herroepingsrecht van de Bestelling uit te oefenen, moet de Klant zijn beslissing tot herroeping meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, zonder opgave van redenen. De Klant kan zijn beslissing om zich terug te trekken aan de Vennootschap meedelen via om het even welk middel, met name door deze per post naar de Vennootschap te sturen op het volgende adres: ZI DE LA PETITE SAVATE 8 RUE DE L'EGALITE 59600 Maubeuge of per e-mail op support@omniavape.com
 3. De Klant heeft een herroepingsformulier op de Site, in te vullen. Eenmaal ingevuld, kan het herroepingsformulier dat een herroepingsbeslissing vormt, rechtstreeks naar de Vennootschap worden verzonden via de hierboven vermelde middelen. [Download PDF].
 4. In geval de Klant de Vennootschap in kennis stelt van zijn beslissing tot terugtrekking, op welke wijze dan ook, zal de Vennootschap de Vennootschap onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de terugtrekking sturen op een duurzame drager (met name per e-mail).
 5. De Klant dient het (de) Product(en) in dezelfde staat als waarin het (de) ontvangen is (zijn), en met alle verpakkingen, accessoires en instructies (zelfs indien het (de) Product(en) is (zijn) uitgepakt), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na kennisgeving van de beslissing tot opzegging van dit contract terug te sturen naar het volgende adres: ZI DE LA PETITE SAVATE, 8 RUE DE L'EGALITE, 59600 Maubeuge.
 6. De Klant wordt verzocht de reden van de teruggave/intrekking aan te geven, teneinde de Vennootschap te helpen haar dienstverlening te verbeteren.
 7. In het geval dat u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte worden gesteld van uw besluit om zich terug te trekken uit dit contract, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u, indien van toepassing, hebt gekozen voor een andere verzendmethode dan de goedkopere standaard verzendmethode van Omniavape). Wij zullen uw geld terugstorten met behulp van dezelfde betalingsmethode als die welke u voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; deze terugbetaling zal in ieder geval geen kosten voor u met zich meebrengen. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de woning hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de woning hebt geleverd, wat het eerst komt.
 8. Overeenkomstig artikel L. 121-21-3 van het Wetboek van de Consument wordt de klant ervan in kennis gesteld dat hij tegenover de Onderneming slechts aansprakelijk is voor een waardevermindering van het (de) teruggezonden Product(en) die het gevolg is (zijn) van de uitoefening van zijn herroepingsrecht en die het gevolg is (zijn) van andere manipulaties dan die welke noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen.
 9. Bovendien wordt eraan herinnerd dat OMNIVAPE geen producent is in de zin van de artikelen 1245 en volgende van het Burgerlijk Wetboek van producten die via de Site op de markt worden gebracht. Bijgevolg kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen en/of personen als gevolg van een gebrek in de producten in de zin van de genoemde artikelen. De Afnemer die vergoeding van dergelijke schade wenst te verkrijgen, dient derhalve de aansprakelijkheid van de betrokken leverancier in te roepen.
 10. Batterijen hebben een commerciële garantie van 3 maanden, MODS voor 6 maanden, clearomisers voor 1 maand, herbouwbare sproeiers voor 2 maanden en laders voor 1 maand. Open vloeistoffen worden niet teruggenomen of vervangen. Alle andere accessoires hebben een garantie van 1 maand.

Uitzondering op het herroepingsrecht

De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten:

 • overeenkomsten voor de levering van goederen die na de levering door de consument zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;
 • contracten voor de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken.

Download het PDF-bestand