Gelukkig
Hand

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 26 december 2018.

I. DEFINITIES

 1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna "AV") worden aangeboden door VAPE DISTRICT (hierna "de Vennootschap"), een SASU met een kapitaal van 10.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Valenciennes onder nummer 814 416 251, met maatschappelijke zetel in ZI DE LA PETITE SAVATE 8 RUE DE L'EGALITE 59600 Maubeuge. Zijn telefoonnummer zonder toeslag is +33 6 17 17 25 25 76 84, zijn e-mailadres is info@vape-district.com en zijn individuele intracommunautaire btw-identificatienummer is FR58814416251.
 2. Het bedrijf is eigenaar en publiceert de website http://www.omniavape.com (hierna "de Site" genoemd). De Site wordt gehost door PlanetHoster, gedomicilieerd op 4416 Louis-B. Mayer, Laval, Quebec, Canada, H7P 0G1, bereikbaar op +33 1 76 60 41 43.
 3. De directeur van de publicatie is Damien COLIGE.
 4. De Site biedt de Klant (hierna "de Klant" genoemd) de mogelijkheid om elektronische sigarettenapparatuur, vloeistoffen en accessoires (hierna "het Product" genoemd) te kopen.
 5. Voorafgaand aan elk gebruik van de Site moet de Klant zich ervan vergewissen dat hij over de technische en informaticamiddelen beschikt die hem in staat stellen de Site te gebruiken en de Producten van de Site te bestellen, en dat zijn browser een veilige toegang tot de Site mogelijk maakt. Opdrachtgever dient er tevens voor zorg te dragen dat de computerconfiguratie van zijn hardware/apparatuur in goede staat en vrij van virussen is.

II. TOEPASSING EN AFDWINGBAARHEID VAN HET GVC EN AFDWINGBAARHEID VAN HET GVC

 1. Het doel van deze ABV's is om alle voorwaarden vast te stellen waaronder het Bedrijf de Producten op de Site te koop aanbiedt aan de Klanten. Zij zijn derhalve van toepassing op elke bestelling ("""""""""""""") van Producten die door de Klant op de Site worden geplaatst.
 2. De Klant verklaart deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard alvorens zijn Bestelling te plaatsen.
 3. De validatie van de Bestelling houdt dus aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in. Deze worden regelmatig bijgewerkt, de van toepassing zijnde ATC's zijn die welke van kracht zijn op de Site op de datum van het plaatsen van de Bestelling. De Cliënt wordt op de hoogte gehouden van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden op welke wijze dan ook.
 4. Elke andersluidende voorwaarde van de Klant zou derhalve, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding, niet kunnen worden tegengeworpen aan de Vennootschap, ongeacht wanneer deze onder haar aandacht is gebracht.
 5. Het feit dat de Vennootschap op geen enkel moment een beroep doet op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een later beroep op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

III. PRODUCTEN BESTELLEN OP DE SITE

 1. De te koop aangeboden producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Een kleine verandering in de kleur van de Producten doet echter geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van het Bedrijf en heeft geen invloed op de geldigheid van de verkoop.
 2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment te corrigeren.
 3. Voorafgaand aan elke bestelling van Producten moet de Klant een rekening openen. Deze rekening geeft hem toegang tot het overzicht van zijn (haar) orders en facturen. De informatie over het openen van een rekening moet nauwkeurig worden ingevuld en nauwkeurig zijn. DE KLANT WORDT GEÏNFORMEERD DAT DE VERKOOP VAN DE PRODUCTEN AAN MINDERJARIGEN (- 18 JAAR) VERBODEN IS. DE KLANT VERBINDT ZICH ERTOE DE VERTROUWELIJKHEID VAN ZIJN IDENTIFICATIEMIDDELEN TE BEWAREN, ZODAT ALLEEN HIJ TOEGANG HEEFT TOT ZIJN ACCOUNT. DE KLANT KOOPT DE PRODUCTEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK.
 4. De Klant selecteert het (de) Product(en) dat (die) hij wenst te kopen en kan op elk moment toegang krijgen tot het overzicht van zijn Bestelling.
 5. Het Bestellingssamenvatting geeft een overzicht van het (de) door de Klant geselecteerde Product(en) en bevat eventuele extra kosten, zoals de leveringsprijs bovenop de prijs van het (de) Product(en) van de Bestelling. De Klant heeft de mogelijkheid om zijn Bestelling te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren alvorens zijn Bestelling te aanvaarden.
 6. Na toegang tot het overzicht van zijn Bestelling bevestigt de Klant de aanvaarding van zijn Bestelling door het vakje voor de validatie van de Algemene Voorwaarden aan te vinken en vervolgens te klikken op het pictogram voor de validatie van de Bestelling. De vermelding "bestelling met betalingsverplichting" verschijnt naast het pictogram van de orderbevestiging om ervoor te zorgen dat de Klant uitdrukkelijk zijn verplichting tot betaling van de bestelling erkent.
 7. Na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en validatie van de Opdracht met betalingsverplichting, is de overeenkomst geldig gesloten tussen de Vennootschap en de Klant en verbindt hen onherroepelijk.
 8. Na de validatie van zijn Bestelling en om de betaling te kunnen uitvoeren, voert de Klant de gegevens in die hij wenst te ontvangen voor de levering van het (de) bestelde Product(en) en de facturering indien deze verschillend zijn. Het leveringsproces van het (de) Product(en) wordt hieronder beschreven.
 9. De Klant valideert zijn leverings- en facturatiegegevens indien nodig door het vakje voor de validatie van de gegevens aan te vinken. De Maatschappij stuurt hem vervolgens een orderbevestiging per e-mail, met daarin de gegevens van het overzicht van zijn bestelling en de leverings- en facturatieadressen, indien van toepassing, verstrekt.
 10. Na validering van zijn leveringsgegevens en, in voorkomend geval, de facturatie, zal de Klant overgaan tot de betaling van zijn bestelling volgens de modaliteiten bepaald in de onderstaande artikels van deze AV.
 11. Indien de voorraad Producten onvoldoende is, zal de Klant worden geïnformeerd dat de levertijd langer kan zijn dan oorspronkelijk gepland.

IV. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESTELLING

 1. De prijzen worden op de Site vermeld in de Productbeschrijvingen, in euro's en alle belastingen inbegrepen.
 2. Het totale bedrag (inclusief de levering) wordt vermeld in de samenvatting van de Bestelling, voordat de Klant deze AV aanvaardt, zijn Bestelling valideert, zijn Bestelling invoert en valideert, zijn levering invoert en, indien van toepassing, de factuurgegevens invoert en de betaling verricht. Dit totaalbedrag wordt in alle belastingen aangegeven.
 3. De bestelling van producten op de Site is betaalbaar in euro. Alle betalingen moeten worden verricht op de dag van de Bestelling door de Klant, door middel van een kredietkaart, tenzij speciale verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk worden aanvaard door de Klant en het Bedrijf.
 4. De volgende betalingsmogelijkheden staan de klant ter beschikking om zijn aankopen op onze site te betalen: Creditcard (Visa, Master Card, Maestro, Bancontact, Bancontact....), Bankoverschrijving vooraf, PayPal....
 5. In geval van betaling met een creditcard maakt de Site gebruik van het beveiligingssysteem van Payzen, een dienstverlener die gespecialiseerd is in het beveiligen van online betalingen. Dit systeem garandeert de Cliënt de volledige vertrouwelijkheid van zijn bankgegevens. De creditcardtransactie, uitgevoerd tussen de Klant en het beveiligde systeem, is dus volledig versleuteld en beveiligd. Dit betekent dat de informatie met betrekking tot de Bestelling en het creditcardnummer niet circuleren op het internet. De bankgegevens van de Klant worden niet elektronisch door de Vennootschap opgeslagen.
 6. De Klant garandeert aan de Vennootschap dat hij bij het plaatsen van de Bestelling over de nodige machtigingen beschikt om de betalingswijze te gebruiken.
 7. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om elke uitvoering en/of levering van een Bestelling op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van de uitvoering ervan, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig bedrag dat de Klant aan de Vennootschap verschuldigd is, in geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude in verband met het gebruik van de site en de betaling van een Bestelling.

V. LEVENTIJDIGHEID

 1. De Producten die op de Site worden aangeboden, kunnen worden geleverd in de volgende landen: Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te informeren naar de wetgeving die van toepassing is in het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. In geval van inbeslagname van de Producten door de douane wordt geen terugbetaling verleend en is uitsluitend de Afnemer verantwoordelijk. De Producten voldoen aan de Franse wetgeving, maar het is de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of ze voldoen aan de wetgeving van het land van levering.
 2. De levertijden variëren afhankelijk van de bestemming en de gekozen vervoerder. Voor meer informatie, zie de pagina: Levering van uw bestelling.
 3. De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de verzending van zijn Bestelling wanneer deze klaar is. Het (de) bestelde Product(en) wordt (worden) geleverd op het door de Klant bij de bestelling opgegeven afleveradres.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat de informatie die in de bevestigingsmail wordt meegedeeld en vermeld, correct is en blijft tot de volledige levering van het (de) bestelde Product(en). De Klant verbindt zich er dan ook toe om het Bedrijf op de hoogte te brengen van elke wijziging in de facturerings- en/of leveringsgegevens die zich kan voordoen tussen de Bestelling en de levering, door onmiddellijk een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Klantenservice. Bij gebreke hiervan kan de Klant in geval van vertraging en/of foutieve levering in geen geval de aansprakelijkheid van de Vennootschap inroepen in geval van niet-levering en zal de Klantenservice van de Vennootschap contact opnemen met de Klant voor een tweede levering op kosten van de Klant.
 5. Evenmin is de ondernemer aansprakelijk indien de niet-ontvangst van de producten het gevolg is van een handeling van een derde buiten zijn tussenkomst of in geval van diefstal.
 6. In geval van terugzending van de Bestelling wegens afwezigheid van de Klant, zal de klantendienst van het Bedrijf contact opnemen met de Klant voor een tweede levering op kosten van de Klant.
 7. De Klant kan de levering van zijn Bestelling volgen door contact op te nemen met de Klantendienst.

VI. KLANTENDIENST

 1. Voor elk verzoek om informatie, verduidelijking of klacht moet de Klant zich in de eerste plaats wenden tot de Klantendienst van het Bedrijf, zodat deze een oplossing voor het probleem kan zoeken.
 2. De Klantenservice van het Bedrijf is toegankelijk van 10:00 - 18:00 uur via de volgende contactgegevens:
  • Telefoon (zonder toeslag): +33 6 17 17 25 25 76 84 84
  • E-mail: ondersteuning[@] omniavape.com
  • Post: ZI DE LA PETITE SAVATE - 8 Rue de l'égalité 59600 Maubeuge - 8 Rue de l'égalité 59600 Maubeuge

VII. WETTELIJKE EN COMMERCIËLE GARANTIES

 1. Alle door de Onderneming aangeboden Producten zijn onderworpen aan de wettelijke garantie van conformiteit zoals voorzien door de wet, in het bijzonder de artikelen L. 211-4, L. 211-5 en L. 211-12 van het Consumentenwetboek, en aan de garantie tegen verborgen gebreken zoals voorzien in de artikelen 1641 en 1648, eerste alinea, van het Burgerlijk Wetboek:
 2. Artikel L.211-4 van het Wetboek van de Consument:''De verkoper is verplicht een goed te leveren conform de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van de levering. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem op grond van de overeenkomst in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. ‘’
 3. Artikel L.211-5 van het Wetboek van de Consument:''''Om in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, moet het goed:
  1° geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een
  soortgelijk goed
  wordt verwacht
  en, indien van toepassing: - de

  kwaliteiten bezitten die de verkoper

  in de vorm van een monster of model

  aan de koper heeft voorgesteld

  ;

  - de kwaliteiten presenteren die de koper terecht mag verwachten met betrekking tot openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of

  etikettering;

  2° de kenmerken vertonen die door partijen in onderling overleg zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat de koper wenst, dat onder zijn aandacht wordt gebracht en door hem wordt geaccepteerd

  ;".
 4. Artikel L.211-12 van het consumentenwetboek:''''De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar na de datum van levering van de goederen.'''.
 5. Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben gekocht als hij het had gekend".
 6. Artikel 1648, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek:''''De vordering die voortvloeit uit fundamentele gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.'''.
 7. Indien de Klant meent een Product te hebben ontvangen dat volgens hem gebrekkig of niet-conform is, moet hij binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Bestelling contact opnemen met het Bedrijf op het volgende e-mailadres: support@omniavape.com, of per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het volgende adres: ZI DE LA PETITE SAVATE 8 RUE DE L'EGALITE 59600 Maubeuge, met vermelding van het defect of niet-conformiteit in kwestie.
 8. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de geconstateerde kennelijke gebreken en/of afwijkingen te motiveren. De Klant zal de Vennootschap alle gelegenheid geven om dergelijke gebreken of non-conformiteiten op te sporen en deze zo nodig te verhelpen. Hij zal zich ervan onthouden om zelf in te grijpen of hiervoor een derde partij in te schakelen.
 9. Indien de gebreken en/of anomalieën door het Bedrijf worden bevestigd, zal het Bedrijf, na kennis te hebben genomen van de aldus geformuleerde klacht, de Klant instructies sturen over hoe te handelen en, indien nodig, het Product vervangen waarvan het Bedrijf het gebrek aan overeenstemming of het gebrek zou hebben vastgesteld.
 10. In het geval dat de vervanging van het Product niet mogelijk is, zal het Bedrijf verplicht zijn om de Klant binnen veertien dagen na ontvangst van het Product terug te betalen. De terugbetaling zal gebeuren op voorstel van het Bedrijf door het crediteren van de bankrekening van de Klant, de Klant kan kiezen voor een andere methode van terugbetaling dan de voorgestelde.

VIII. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De Klant verbindt zich ertoe de voorwaarden van deze AV na te leven.
 2. De Klant verbindt zich ertoe de Site en de Producten te gebruiken in overeenstemming met de instructies van het Bedrijf. Het bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de producten onjuist of in strijd met de instructies zijn gebruikt.
 3. De Klant erkent dat de aankoop van de Producten is voorbehouden aan volwassenen. Hij verbindt zich er dan ook toe om op het moment van aankoop de wettelijke leeftijd te respecteren en de aangekochte Producten niet aan minderjarigen door te geven.
 4. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij de Site alleen zal gebruiken voor zijn/haar persoonlijk gebruik, in overeenstemming met deze AV. De Klant verbindt zich ertoe zich in dit opzicht te onthouden van stemming:
  • Om de Site te gebruiken op een illegale manier, voor illegale doeleinden of op een manier die niet in overeenstemming is met deze AV.
  • Het verkopen, kopiëren, reproduceren, verhuren, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie geven van alle of een deel van de inhoud van de Site of het decompileren, reverse-engineeren, demonteren, wijzigen, in een leesbare vorm weergeven door de Klant, proberen om een broncode te ontdekken of gebruik te maken van software die enig deel van de Site activeert of bevat.
  • Pogingen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het computersysteem van de Site of om deel te nemen aan enige activiteit die de prestaties of de functionaliteit van de Site verstoort, vermindert of belemmert.
  • De Site te gebruiken voor misbruik door opzettelijk virussen of andere kwaadaardige software in te voeren en te proberen de Site op een ongeoorloofde manier te benaderen.
  • Om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf en/of om de producten door te verkopen of te proberen door te verkopen aan derden.
  • De Site en/of de Producten alsmede het Bedrijf op sociale netwerken en andere communicatiemiddelen te denigreren.
 5. Indien het Bedrijf, om welke reden dan ook, van mening is dat de Klant deze AV schendt, kan het Bedrijf te allen tijde, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Site beëindigen en alle stappen ondernemen, met inbegrip van civiel- en strafrechtelijke stappen tegen de Site.

IX. HERROEPINGSRECHT

 1. Overeenkomstig de artikelen L.121-18 e.v. van het Wetboek van de consumentenrechten (hier beschikbaar), beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de ontvangst van het laatste op de Site bestelde Product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij daarvoor een reden of een boete hoeft te betalen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in ontvangst neemt.
 2. Om zijn herroepingsrecht van de Bestelling uit te oefenen, moet de Klant zijn beslissing tot herroeping meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, zonder opgave van redenen. De Klant kan zijn beslissing om zich terug te trekken aan de Vennootschap meedelen via om het even welk middel, met name door deze per post naar de Vennootschap te sturen op het volgende adres: ZI DE LA PETITE SAVATE 8 RUE DE L'EGALITE 59600 Maubeuge of per e-mail op support@omniavape.com.
 3. De Klant heeft een herroepingsformulier op de Site, in te vullen. Eenmaal ingevuld, kan het herroepingsformulier dat een herroepingsbeslissing vormt, rechtstreeks naar de Vennootschap worden verzonden via de hierboven vermelde middelen. [Download PDF].
 4. In geval de Klant de Vennootschap in kennis stelt van zijn beslissing tot terugtrekking, op welke wijze dan ook, zal de Vennootschap de Vennootschap onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de terugtrekking sturen op een duurzame drager (met name per e-mail).
 5. De Klant dient het (de) Product(en) in dezelfde staat als waarin het (de) ontvangen is (zijn), en met alle verpakkingen, accessoires en instructies (zelfs indien het (de) Product(en) is (zijn) uitgepakt), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na kennisgeving van de beslissing tot opzegging van dit contract terug te sturen naar het volgende adres: ZI DE LA PETITE SAVATE, 8 RUE DE L'EGALITE, 59600 Maubeuge.
 6. De Klant wordt verzocht de reden van de teruggave/intrekking aan te geven, teneinde de Vennootschap te helpen haar dienstverlening te verbeteren.
 7. In het geval dat u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte worden gesteld van uw besluit om zich terug te trekken uit dit contract, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u, indien van toepassing, hebt gekozen voor een andere verzendmethode dan de goedkopere standaard verzendmethode van Omniavape). Wij zullen uw geld terugstorten met behulp van dezelfde betalingsmethode als die welke u voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; deze terugbetaling zal in ieder geval geen kosten voor u met zich meebrengen. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de woning hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de woning hebt geleverd, wat het eerst komt.
 8. Overeenkomstig artikel L. 121-21-3 van het Wetboek van de Consument wordt de klant ervan in kennis gesteld dat hij tegenover de Onderneming slechts aansprakelijk is voor een waardevermindering van het (de) teruggezonden Product(en) die het gevolg is (zijn) van de uitoefening van zijn herroepingsrecht en die het gevolg is (zijn) van andere manipulaties dan die welke noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen.
 9. Bovendien wordt eraan herinnerd dat OMNIVAPE geen producent is in de zin van de artikelen 1245 en volgende van het Burgerlijk Wetboek van producten die via de Site op de markt worden gebracht. Bijgevolg kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen en/of personen als gevolg van een gebrek in de producten in de zin van de genoemde artikelen. De Afnemer die vergoeding van dergelijke schade wenst te verkrijgen, dient derhalve de aansprakelijkheid van de betrokken leverancier in te roepen.
 10. Batterijen hebben een commerciële garantie van 3 maanden, MODS voor 6 maanden, clearomisers voor 1 maand, herbouwbare sproeiers voor 2 maanden en laders voor 1 maand. Open vloeistoffen worden niet teruggenomen of vervangen. Alle andere accessoires hebben een garantie van 1 maand.

Uitzondering op het herroepingsrecht

De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten:

 • overeenkomsten voor de levering van goederen die na de levering door de consument zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;
 • contracten voor de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken.

X. RESPONSIBILITEIT

 1. Het Bedrijf neemt alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Klant onder optimale omstandigheden van kwaliteitsproducten wordt voorzien. Zij kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of slechte uitvoering van het geheel of een deel van de in de Overeenkomst voorziene diensten, die kan worden toegeschreven aan de Klant, of aan de onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis van een derde buiten de Overeenkomst, of aan een geval van overmacht. Meer in het algemeen kan de Vennootschap, indien zij aansprakelijk zou worden gesteld, in geen geval aanvaarden om de Klant te vergoeden voor indirecte schade of schade waarvan het bestaan en/of de omvang niet door bewijzen kan worden vastgesteld.
 2. De Site kan links bevatten naar andere sites die niet door het Bedrijf worden gepubliceerd of beheerd en die niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de werking, de inhoud of enig element dat aanwezig of verkregen is via deze sites.
 3. Het plaatsen van dergelijke links of de verwijzing naar informatie, artikelen of diensten van derden kan en mag niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring door de Onderneming van deze sites en elementen of hun inhoud.
 4. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites en kan de inhoud ervan niet controleren of de reclame, producten en andere informatie op deze websites onderschrijven.
 5. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Bedrijf in geen geval op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor het geval dat de computerapparatuur of de elektronische post van de Klant weigert, bijvoorbeeld wegens anti-spam, door het Bedrijf verzonden e-mails, en in het bijzonder, zonder dat deze lijst exhaustief is, de kopie van het betalingsticket, de samenvattende verklaring van de bestelling en de verzending van de elektronische post.
 6. De Klant is volledig op de hoogte van de bepalingen van dit artikel en in het bijzonder van de voornoemde garanties en beperkingen van aansprakelijkheid, essentiële voorwaarden zonder welke de Vennootschap nooit een overeenkomst zou hebben gesloten.

XI. VEILIGHEID

De Klant verbindt zich ertoe de veiligheid van de Site niet in gevaar te brengen. Daartoe verbindt hij zich ertoe om niet over te gaan tot frauduleuze toegang en/of frauduleus onderhoud van het informatiesysteem van de Vennootschap. Evenmin mag de Klant het informatiesysteem van het Bedrijf verstoren of hinderen. Indien dit niet het geval is, kan de Vennootschap elke maatregel tegen haar nemen en in het bijzonder haar strafrechtelijke aansprakelijkheid in het kader van de artikelen 323-1 en volgende van het Strafwetboek inroepen.

XII. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle elementen van deze Site en de Site zelf zijn beschermd door het auteursrecht, het merken-, tekeningen- en modellenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de Vennootschap. Al deze rechten zijn voorbehouden aan de hele wereld.
 2. De naam en het merk OMNIAVAPE, de logo's, de ontwerpen, de gestileerde letters, de beeldmerken en alle tekens op deze site zijn en blijven het exclusieve eigendom van het bedrijf.
 3. Geen enkele titel of recht op enig materiaal of software zal worden verkregen door het downloaden of kopiëren van materiaal van deze Site. Het is de Klant ten strengste verboden om de elementen en software van deze Site en de elementen en software die deze bevat te reproduceren (behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik), te publiceren, te bewerken, over te dragen, te verspreiden, weer te geven, weer te geven, te verwijderen, te verwijderen, te verwijderen, toe te voegen aan deze Site en de elementen en software die erin zijn vervat, deze te wijzigen of op basis daarvan een werk uit te voeren, of enige verkoop van of deel te nemen aan de verkoop van deze Site, de elementen van deze Site of de software die erop betrekking heeft.
 4. Het Bedrijf verleent de Klant een niet-exclusieve licentie om de Site te gebruiken. Deze licentie is strikt persoonlijk en mag in geen geval aan derden worden toegekend of overgedragen. De licentie wordt verleend voor de duur van het gebruik van de Site.
 5. Deze Site kan links bevatten naar andere sites die niet door het Bedrijf worden gepubliceerd of beheerd en die niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de werking, de inhoud of enig element dat aanwezig of verkregen is via deze sites. Het plaatsen van dergelijke links of de verwijzing naar informatie, artikelen of diensten van derden kan en mag niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring door de Onderneming van deze sites en elementen of hun inhoud.
 6. Vragen of opmerkingen met betrekking tot een andere site moeten worden gericht aan de exploitanten van die sites. Geen enkele link naar deze site is toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.
 7. Elk gebruik door de Klant van de bedrijfsnamen, handelsmerken en afzonderlijke tekens van de Vennootschap is ten strengste verboden, tenzij de Vennootschap hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

XIII. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSVERDELING

 1. Deze AV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving.
 2. In geval van een geschil dat kan ontstaan in verband met de interpretatie en/of uitvoering van deze AV of in verband met deze AV, kan de Klant beslissen om het geschil met de Vennootschap te onderwerpen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve methode van geschillenbeslechting. De Klant kan in het bijzonder contact opnemen met het Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, 39 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, 01 44 95 11 40, e-mail: cmap@cmap.fr
 3. In geval van mislukking van deze bemiddelingsprocedure of indien Opdrachtgever een beroep wenst te doen op de rechter, zijn de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
 4. De partijen verbinden zich ertoe te trachten tot verzoening te komen alvorens een beroep te doen op de rechter.